ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 10/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เพาเวอร์ เอส เรียลเอสเตท จำกัด บริเวณโครงการ ลาปาตีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เพาเวอร์ เอส เรียลเอสเตท จำกัด บริเวณโครงการ ลาปาตีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน
                951,797.00 บาท (เงินเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา 10/2560ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าแบบ 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ระหว่าง วันที่ 16 พฤษภาคม 3103 ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 3103 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560