ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ เลขที่ กปภ.สข.41/60
เรื่อง ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน 32 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน 32 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด/เสี่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 32 รายการ ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 3475 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


  1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมุล
  1.1  นิติบุคคล
  1.2  บุคคลทั่วไป
  1.3 พนักงานกปภ.
  1.4  ผู้เข้าร่วมประมูลตามข้อ1.1 และข้อ1.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้เวียนชื่อแล้ว
              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ งานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ระหว่าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 10.00

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-571968 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560