ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี เลขที่ 2/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานติดตั้งวางท่อประปา โครงการหมู่บ้านสิรัญญา แกรนด์ฮิลล์ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) งานติดตั้งวางท่อประปา โครงการหมู่บ้านสิรัญญา แกรนด์ฮิลล์ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
  ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี  ณ. วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  ๕. ผู้เสนอราคาจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่าของทุนจดทะเบียน ที่มีอยู่ ณ วันยื่นเสนอราคา
  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              กำหนดยื่นซองสอบราคา เลขที่ 2/2560ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ได้ที่ งานอำนวยการ และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ ระหว่าง วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3641-1480 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560