ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า เลขที่ กปภ.บค.13/2560
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานวางท่อขยายเขตฯ ให้กับ อบต.สาวชะโงก บริเวณ ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) งานวางท่อขยายเขตฯ ให้กับ อบต.สาวชะโงก บริเวณ ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
                1,287,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
    ๖.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
    ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(e-Government Procurment:e-GP)ตามข้อ 16 ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    ๘.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

            กำหนดดูสถานที่ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ กปภ.สาขาบางคล้า และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

            การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา กปภ.บค.13/2560ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 ระหว่าง เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. งานอำนวยการ ห่้องพัสดุ ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
           
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท   ค่าแบบ 5,000.00 บาท ภาษี 350.00 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ระหว่าง วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้าย จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 11.00 น. ผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารประกวดราคาเมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ในวันและเวลาปฏิบัติงาน


ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560