ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 12/2560
เรื่อง สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จัดทำเข็มที่ระลึกพระแม่ธรณีทองคำมอบให้พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) จัดทำเข็มที่ระลึกพระแม่ธรณีทองคำมอบให้พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปา ส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ      จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า    ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
  8. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการทำทองรูปพรรณ และ              มีผลงานการผลิตทองรูปพรรณให้หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจอื่นๆ หรือเอกชน โดยแนบหนังสือรับรอง          ผลงานหรือสำเนาเอกสารสัญญาที่ได้ทำกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ระหว่าง เวลา 0830 น. ถึง 1500 น. ได้ที่ กองจัดหา และ กำหนดเปิดซองใบสอบราคา ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 1000 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประกวดราคา การประปาส่วนภูมิภาค
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.00 บาท   ค่าเอกสาร 3,000.00 บาท ภาษี 210.00 บาท ได้ที่ กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่าง วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ จะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 0830 น. ถึง 1500 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2551-8121-26 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560