ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เลขที่ กปภ.ข.6/84/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 25 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 25 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน  25  รายการ (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
วิธีการขาย 
      ประมูลด้วยวาจาแบบเหมารวม  จำนวน 25 รายการ
      ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลติดต่อขอรับเอกสารขายทอดตลาด ได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โทร. 043 -237-358 ต่อ 19  และขอดูสภาพพัสดุดังกล่าวได้ที่  คลังพัสดุ กปภ.ข.๖ ตั้งแต่วันที่ 17  มีนาคม  2560 ถึงวันที่  27  มีนาคม  2560  ในวันและเวลาปฏิบัติงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
      กำหนดการประมูล ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ถนนหลังศูนย์ราชการ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม 2560  เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
      เงื่อนไขการขายทอดตลาดเป็นไปตามเอกสารการขายทอดตลาดแนบท้ายประกาศนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ถือว่าผู้สู้ราคาทุกรายได้ทราบและเข้าใจเงื่อนไขการขายทอดตลาดทุกข้อ  เป็นอย่างดีแล้ว
                จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

                                            เอกสารการขายทอดตลาด
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน  จำนวน  25  รายการ   
ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ที่ กปภ.ข.6/84/2560
                                          .............................................
                    ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน  25 รายการ  (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)           
วิธีการขาย 
            ประมูลด้วยวาจาแบบเหมารวม  จำนวน 25 รายการ
            ราคาประมูลเริ่มต้นตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  กำหนด
๑.คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล
      ๑.๑ นิติบุคคล
      ๑.๒ บุคคลทั่วไป
            1.3 พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
      ๑.4 ผู้เข้าร่วมประมูลตาม ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒.กำหนดการประมูล
      ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนาโดยรับรองสำเนาถูกต้องหรือ บัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดง เพื่อลงทะเบียนขอรับเลขเข้าร่วมประมูล ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ใน วันที่ 28 มีนาคม  พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา  09.00 ถึงเวลา  09.30 น.                    การลงทะเบียนขอรับเลขเข้าร่วมประมูลจะลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ
      ผู้ลงทะเบียนที่ขอรับเลขเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประมูล
      กำหนดการประมูล ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ในวันที่ 28  มีนาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓.  การพิจารณาและความรับผิดชอบ
      ๓.1 การขายทอดตลาดย่อมสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอาการอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามประเพณีการขายทอดตลาด
      ๓.2 ถ้าคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผู้สู้ราคาจะถอนการสู้ราคาของตนเสียก็ได้     
      ๓.3 ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้ เมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงกว่าราคาที่ตนเสนอขึ้นไปหรือเมื่อแจ้งถอนการสู้ราคานั้น
      ๓.4 การสู้ราคา ถ้าคณะกรรมการดำเนินการจำหน่าย เห็นว่าราคาที่ผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการขายทอดตลาดสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้
๓.5 ผู้สู้ราคาสูงสุดได้ ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ด้วยตนเองทุกประการ
๔.  การชำระราคา
      ๔.1 ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องลงชื่อเป็นหลักฐานพร้อมกับมอบบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาให้คณะกรรมการจำหน่ายตรวจสอบและชำระเป็นเงินสด จำนวน 50 % (ส่วนแรก)ของราคาที่เสนอในวันที่ประมูล  โดยนำไปชำระที่ งานการเงิน  กปภ.ข.6 ส่วนจำนวนเงินที่เหลืออีก 50 % (ส่วนหลัง)    ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องชำระให้ครบภายในกำหนด  7  วันนับจากวันได้รับหนังสือ/โทรศัพท์ แจ้งจาก กปภ.ข.6  และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขายทอดตลาดที่ กปภ.ข.6  กำหนดไว้
      ๔.2 ถ้าปรากฏว่า  กปภ.ข.6 ไม่อนุมัติราคาสูงสุดที่มีการเสนอ หรือสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ กปภ.ข.6 จะคืนเงินมัดจำ 50% (ส่วนแรก)ให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดและผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก กปภ.ข.6 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
      ๔.3 ถ้าผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด  มิได้ชำระราคาตามที่กำหนด  กปภ.ข.6  จะริบเงินมัดจำที่วางไว้นั้นเสียทั้งหมด(ถ้ามี)  และหากนำพัสดุที่ขายทอดตลาดนั้นขายทอดตลาด  หรือขายโดยวิธีอื่นใหม่แล้วถ้าได้จำนวนเงินสุทธิที่ขายในภายหลังต่ำกว่าขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าใด  ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเดิมต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่ขาดไปนั้นแก่ กปภ.ข.6 จนครบถ้วนอีกด้วย รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
      ๔.4 ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องเสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และ/หรือภาษีค้างชำระต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าอากรอื่นใด (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น
      ๔.5 ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนพัสดุที่ต้องรื้อถอน (ถ้ามี) และเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนพัสดุดังกล่าวเองทั้งสิ้น
๕.  การส่งมอบพัสดุ
      ๕.1 กปภ.ข.6 จะส่งมอบพัสดุที่ขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเมื่อได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว
      ๕.2 ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดต้องขนย้ายพัสดุที่ซื้อจาก กปภ.ข.6 โดยนำหลักฐานการชำระเงินค่าพัสดุดังกล่าวไปแสดงต่อ คณะกรรมการส่งมอบ เพื่อรับมอบพัสดุและดำเนินการขนย้ายให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหลักฐานการส่งมอบจากคณะกรรมการจำหน่าย
      ๕.3  เมื่อครบกำหนดการขนย้าย ตามข้อ ๕.๒ หากผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยังไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุที่ซื้อนั้นออกไปจากที่เก็บไว้ทั้งหมด ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยินยอมให้ กปภ.ข.6  คิดค่าใช้สถานที่เก็บพัสดุเป็นรายวัน แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดขนย้ายพัสดุถึงวันขนย้ายพัสดุออกไปจากที่เก็บเสร็จเรียบร้อยในอัตราค่าใช้สถานที่วันละ ร้อยละ 4 ของราคาสิ่งของที่ตกลงขาย
      หากภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรก ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดยังไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุที่อยู่ในสถานที่เก็บให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ.
      ๕.4  กปภ.ข.6 จะถือว่าการขายทอดตลาดครั้งนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการดำเนินการส่งมอบได้ทราบการชำระเงินครบถ้วนตามหลักฐานของกองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.6 และได้ส่งมอบพัสดุที่ขายให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด  เรียบร้อยแล้ว

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖


          วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.2560


                  รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ 
                                   
                  ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
                                              ที่ กปภ.ข.6/84/2560  จำนวน  25  รายการ                                         
                                         
ลำดับที่      รายการ                              หน่วยนับ
1      เครื่องยกแบบไฮโดรลิก (ชนิดเคลื่อนที่ได้)            1 เครื่อง
2      เครื่องวัดกำลังของคลื่นวิทยุ เครื่องมือตรวจสอบวงจรวิทยุ
                ยี่ห้อBRID  รุ่น 43S/N                        1 เครื่อง
3      เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำULTRASONICFLOWMETE 
                ยี่ห้อPANAMETRICS                        1 เครื่อง
4      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 28,000 BTU      1 เครื่อง
5      เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ ULTRASONICFLOWMETE 
                ยี่ห้อ EESIFLO/ADM672                  1 เครื่อง
6      เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Laser A4) ยี่ห้อ Samsung
                รุ่น ML-2571N                        1 เครื่อง
7      เครื่องตัดพื้นคอนกรีตชนิดใช้ใบตัด ขนาดไม่ต่ำกว่า
                11 แรงม้า                              1 เครื่อง
8      เครื่องยนต์ดีเซล (DIESEL) ขนาดไม่ต่ำกว่า  45 แรงม้า
                ยี่ห้อ VM รุ่น SUN 3105T                  1 เครื่อง
9      เครื่องสูบน้ำหอยโข่งสูบได้ 213 ลบ.ม./ชม. ยี่ห้อ RITZ
                รุ่น 125-315                        1 เครื่อง
10      เครื่องยนต์ดีเซล (DIESEL) ขนาดไม่ต่ำกว่า 45 แรงม้า 
                ยี่ห้อ VM รุ่น SUN 4105T                  1 เครื่อง
11      เครื่องสูบน้ำหอยโข่งสูบได้ 41 - 50 ลบ.ม./ชม. ยี่ห้อ RITZ
                สูบน้ำได้ 50 ลบ.ม./ชม.                        1 เครื่อง
12      เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ ULTRASONICFLOWMETE
                กระเป๋าหิ้วยี่ห้อ Dynameters รุ่น DMTFH – 1-2 DH-M-H      1 เครื่อง
13      เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ ULTRASONICFLOWMETE 
                กระเป๋าหิ้วยี่ห้อ Dynameters  รุ่น DMTFH 123            1 เครื่อง
14      มาตรวัดน้ำหลัก BKGS03 Ultrasonic Flow Meter
                ขนาด DN 250 มม.                        1 ตัว
15      มาตรวัดน้ำหลัก Ultrasonic Flow Meter dia 500 มม.      1 ตัว
16      มาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 8 นิ้ว  ยี่ห้อสลัมเบเกอร์                                                      1 ตัว
17      มาตรวัดน้ำหลัก                        1 ตัว
18      มาตรวัดน้ำหลักอุลตร้าโซนิค PANAMETRICS
                รุ่น AT868#4087                        1 ตัว
19      เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Laser A4) ยี่ห้อ Samsung
                รุ่น ML-2571N                        1 เครื่อง
20      เครื่องคอมพิวเตอร์ Sever ยี่ห้อ IBM รุ่น X Series      1 เครื่อง
21      กล้องวิดีโอ UV80C(PAL) LG22X ระบบประชุมทางไกล
                ออนไลน์                              1 เครื่อง
22      เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ  Acer Veriton M261      1 เครื่อง
23      เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA            1 เครื่อง
24      เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน  ยี่ห้อ Acer Veriton 5800      1 เครื่อง
25      เครื่องคอมพิวเตอร์ Sever ยี่ห้อ IBM
                รุ่น X Series 226/86485 AA                  1 เครื่อง             
              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 0.00 บาท   ค่าเอกสาร 0.00 บาท ภาษี 0.00 บาท ได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 27 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4323-7358 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560