ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7286 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานีที่ก่อสร้างรั้วพร้อมรางระบายน้ำ โครงการทรงชีพ รร.นนก. ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 5,124,230.00 20/03/2017 23/03/2017
7285 การประปาส่วนภูมิภาค โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ-บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 563,932,800.00 20/03/2017 23/03/2017
7284 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อำเภอเมือง – ท่ามะกา – ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 805,710,000.00 20/03/2017 23/03/2017
7283 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 5,157,400.00 16/03/2017 21/03/2017
7282 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา(เฟส 2) ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท(กปภ.สาขาชัยนาท) 3,599,000.00 10/03/2017 13/03/2017
7281 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบเครือข่าย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 95,135,733.00 09/03/2017 14/03/2017
7280 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในค่ายวชิรปราการ(ระยะที่ 2) อ.เมือง จ.ตาก(กปภ.สาขาตาก) 12,728,012.00 09/03/2017 12/03/2017
7279 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก(กปภ.สาขาพิษณุโลก) 6,490,000.00 09/03/2017 12/03/2017
7278 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานซ่อมแซมการชำรุดของโรงสูบน้ำแรงต่ำภายในบริเวณโรงกรองน้ำบ้านโกทา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ครั้งที่ 4 2,000,000.00 09/03/2017 13/03/2017
7277 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (ใช้งานทั่วราชอาณาจักร) จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 2,118,600.00 08/03/2017 13/03/2017
7276 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 12,000,000.00 06/03/2017 09/03/2017
7275 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านวังบัว ม.5, 12, 17 บ้านโนนเขวา ม.4 และบ้านดอนเปลือย ม.7 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กปภ.สาขามหาสารคาม 5,814,000.00 03/03/2017 06/03/2017
7274 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 24,908,000.00 03/03/2017 06/03/2017
7273 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการขยายผิวจราจร และก่อสร้างทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ ถึง แสลงโทน ระหว่าง กม.0 + 760 ถึง กม.1 + 350 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคส 4,494,000.00 02/03/2017 07/03/2017
7272 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอน ย้อมพัฒนา ถึง นาโพธิ์ ระหว่าง กม.417 + 240 ถึง 418+890 อ.เมือง จ.มุกดาหาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร 2,259,412.00 02/03/2017 07/03/2017
7271 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง จำนวน 150 ท่อ ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,682,780.29 28/02/2017 03/03/2017
7270 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 16,984 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 90,641,134.59 28/02/2017 03/03/2017
7269 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่งจำนวน 28,931 ท่อ ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 63,324,431.45 28/02/2017 03/03/2017
7268 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง พร้อมขนส่ง จำนวน 4,939,410 กิโลกรัม ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 90,181,562.17 28/02/2017 03/03/2017
7267 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ บริเวณถนนสายหมู่บ้านโรงนา-อ้อมแก้ว ม.9 ต.พานทอง กปภ.สาขาพนัสนิคม 1,985,667.28 27/02/2017 03/03/2017
7266 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS )ปี 2560 14,231,000.00 24/02/2017 01/03/2017
7265 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 โซเดียมไฮดรอกไซด์ ชนิดแข็ง จำนวน 180,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 3,357,000.00 24/02/2017 01/03/2017
7263 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ 12 โฉนดที่ดินเลขที่ 295014 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา 2,407,500.00 23/02/2017 26/02/2017
7262 การประปาส่วนภูมิภาค 10 งานปรับปรุงระบบประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในค่ายวชิรปราการ(ระยะที่ 2) อ.เมือง จ.ตาก(กปภ.สาขาตาก) 14,580,000.00 23/02/2017 26/02/2017
7260 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณโรงพยาบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 3,210,000.00 22/02/2017 25/02/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน