การปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนประปา

การปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนประปา

               การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อตัดประสานท่อประปา ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒๕ มม. (งานวางเปลี่ยนท่อถนนราชพฤกษ์ สันติธรรม) บริเวณ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ น.ของวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึง เวลา ๐๔.๓๐ น. ของวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้ 

-         ถนนราชพฤกษ์ สันติธรรม

-         ซอยเทพฤทธิ์

-        ซอยสันติธรรม

-        ซอยสันติรักษ์

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำติดตั้งถังสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีวิกฤตภัยแล้งด้วย จะขอบคุณยิ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์              ๐- ๕๓๒๓ - ๓๔๗๙ ต่อ ๑๑๖   

เลื่อนขึ้นข้างบน