กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัยได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนติ้ว หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑๓ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย ตามสัญญาจ้างเลขที่ กปภ.ข.๖/๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

          ทั้งนี้ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป และจะกระทบกับผู้ใช้น้ำ  บริเวณสี่แยกโรงเรียนพระกุมาร ถึง บริเวณหน้าร้านคุ้มครองเจริญยานยนต์(สามแยก ทางไป กฟภ.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย)  ฝั่งศูนย์โตโยต้าพยัคฆภูมิพิสัย  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและให้สำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาดังกล่าว และคาดว่าจะสามารถจ่ายน้ำได้เป็นปกติในเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.

        การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ พร้อมทั้งจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และหากผู้ใช้บริการน้ำประปามีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ ๗๙๑ ๕๖๖

 
 

เลื่อนขึ้นข้างบน