ข่าวภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวภูมิภาค

กปภ.ข.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์: Dmama.pwa.co.th” มุ่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิผล

กปภ.ข.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์: Dmama.pwa.co.th” มุ่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิผล

18 กรกฎาคม 2560

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิต ร่วมกันทำความสะอาดตัดหญ้าและล้างโรงกรองบริเวณสถานีจ่ายน้ำสวนแตง

นายชูชาติ ไม้คง ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ เสลาหอม หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิต ร่วมกันทำความสะอาดตัดหญ้าและล้างโรงกรองบริเวณสถานีจ่ายน้ำสวนแตง

18 กรกฎาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน