ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๒

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน
พ.ศ.๒๕๕๒
...................................................................


 โดยที่มีการประกาศใช้ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของการประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. ๒๕๕๒
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๒๒ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ว่าการจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๒"

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.๒๕๔๘

 บรรดาระเบียบ หรือ คำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ หรือที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๔ ให้จัดแบ่งส่วนงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน ดังต่อไปนี้


หมวด ๑

สายงานขึ้นตรงผู้ว่าการ

 มีผู้ว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดผู้ว่าการ ดังนี้


 ๑.ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการและสื่อสารองค์กร) มีอำนาจบังคับบัญชาและกำกับดูแล

๑.๑ สำนักผู้ว่าการ

(๑) งานธุรการ

๑.๑.๑ กองเลขานุการ

(๑) งานเลขานุการและพิธีการ

(๒) งานติดตามและรายงานผลข้อสั่งการ

๑.๑.๒ กองการประชุม

(๑) งานการประชุมคณะกรรมการ กปภ.

(๒) งานการประชุมผู้บริหารระดับสูง

๑.๒ สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

(๑) งานธุรการ

๑.๒.๑ กองสื่อสารองค์กร

(๑) งานสื่อสารภาพลักษณ์

(๒) งานสื่อสารภายใน

(๓) งานผลิตสื่อองค์กร

๑.๒.๒ กองลูกค้าสัมพันธ์

(๑) งานการตลาดและแผนลูกค้าสัมพันธ์

(๒) งานสารสนเทศลูกค้า


 ๒. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มีอำนาจบังคับบัญชาและกำักับดูแล

๒.๑ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๑) งานธุรการ

๒.๑.๑ กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

(๑) งานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒) งานศูนย์คอมพิวเตอร์

(๓) งานบริการคอมพิวเตอร์

(๔) งานควบคุมความปลอดภัยและระบบเครือข่าย

๒.๑.๒ กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

(๑) งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์บริการ

(๒) งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ

(๓) งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์บริหาร ๑

(๔) งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์บริหาร ๒

(๕) งานพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

๒.๑.๓ กองบริการสารสนเทศ

(๑) งานบริการเว็บไซต์

(๒) งานบริการข้อมูลสารสนเทศ

(๓) งานบริการมาตรฐานซอฟแวร์

๒.๑.๔ กองภูมิสารสนเทศ

(๑) งานแผนระบบภูมิสารสนเทศ

(๒) งานระบบภูมิสารสนเทศ

(๓) งานมาตรฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศ


 ๓. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ มีอำนาจบังคับบัญชาและกำกับดูแล

(๑) กองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ

(๑.๑) งานพัฒนางานตรวจสอบ

(๑.๒) งานสนับสนุนงานตรวจสอบ

๓.๑ ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

(๑) งานธุรการ

๓.๑.๑ กองตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง

(๑) งานตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง ๑

(๒) งานตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง ๒

๓.๑.๒ กองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๑) งานตรวจสอบงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

(๒) งานตรวจสอบข้อมูลและระบบงานสารสนเทศ

๓.๒ ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

(๑) งานธุรการ

๓.๒.๑ กองตรวจสอบภูมิภาค (๑-๕)

(๑) งานตรวจสอบภูมิภาค ๑

(๒) งานตรวจสอบภูมิภาค ๒

หมวด ๒

สายงานรองผู้ว่าการ (แผนและยุทธศาสตร์) / หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

 มีรองผู้ว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด และให้มีผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและยุทธศาสตร์)บังคับบัญชาและกำกับดูแลหน่วยงานตามที่ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการมอบหมาย โดยมีหน่วยงานในสังกัดรองผู้ว่าการ ดังนี้


 ๑. ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

(๑) งานธุรการ

๑.๑ กองแผนและยุทธศาสตร์

(๑) งานแผนกลยุทธ์

(๒) งานวิเคราะห์การเงินและการลงทุน

(๓) งานแผนปฏิบัติการ

๑.๒ กองพัฒนาธุรกิจ

(๑) งานพัฒนาธุรกิจ

(๒) งานธุรกิจร่วมลงทุน

๑.๓ กองประเมินผลการดำเนินงาน

(๑) งานติดตามประเมินผลโครงการ

(๒) งานบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

(๓) งานประเมินผลการดำเนินงาน


 ๒. ฝ่ายแผนงานโครงการ

(๑) งานธุรการ

๒.๑ กองแผนงานโครงการ ๑

(๑) งานวิศวกรรมโครงการ ๑

(๒) งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการ ๑

๒.๒ กองแผนงานโครงการ ๒

(๑) งานวิศวกรรมโครงการ ๒

(๒) งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการ ๒

๒.๓ กองแผนงานโครงการ ๓

(๑) งานวิศวกรรมโครงการ ๓

(๒) งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการ ๓

๒.๔ กองวิเคราะห์และประเมินผลการลงทุน

(๑) งานติดตามการลงทุน ๑

(๒) งานติดตามการลงทุน ๒


 ๓. ฝ่ายการเงินและบัญชี

(๑) งานธุรการ

๓.๑ กองการเงิน

(๑) งานบริหารการเงิน

(๒) งานตัวแทนเก็บเงิน

(๓) งานเร่งรัดติดตามหนี้

๓.๒ กองบัญชี

(๑) งานบัญชีเจ้าหนี้

(๒) งานประมวลบัญชี

(๓) งานบัญชีต้นทุน

๓.๓ กองงบประมาณ

(๑) งานงบประมาณทำการ

(๒) งานงบประมาณการลงทุน

(๓) งานวิเคราะห์และรายงานงบประมาณ

๓.๔ กองบริหารทรัพย์สิน

(๑) งานบัญชีทรัพย์สิน

(๒) งานจัดการทรัพย์สิน

(๓) งานประเมินราคาทรัพย์สิน


 ๔. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

(๑) งานธุรการ

(๒) งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๔.๑ กองบริหารความเสี่ยง

(๑) งานแผนบริหารความเสี่ยง

(๒) งานวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

๔.๒ กองควบคุมภายใน

(๑) งานแผนบริหารการควบคุมภายใน

(๒) งานประเมินผลการควบคุมภายใน

หมวด ๓

สายงานรองผู้ว่าการ (วิชาการ)

 มีรองผู้ว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด และให้มีผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิชาการ) บังคับบัญชาและกำกับดูแลหน่วยงานตามที่ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการมอบหมาย โดยมีหน่วยงานในสังกัดรองผู้ว่าการ ดังนี้


 ๑. ฝ่ายวิศวกรรม

(๑) งานธุรการ

๑.๑ กองมาตรฐานวิศวกรรม

(๑) งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

(๒) งานวิศวกรรมโครงสร้าง

(๓) งานวิศวกรรมเครื่องกล

(๔) งานวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม


 ๑.๒ กองจัดเตรียมโครงการ (๑-๒)

(๑) งานสถาปัตยกรรม (๑-๒)

(๒) งานประมาณราคา (๑-๒)

(๓) งานบริหารโครงการ (๑-๒)

(๔) งานออกแบบระบบท่อ (๑-๒)


 ๒. ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(๑) งานธุรการ

๒.๑ กองเทคนิคก่อสร้าง

(๑) งานทดสอบผลิตภัณฑ์ท่อและอุปกรณ์

(๒) งานทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม

(๓) งานทดสอบระบบเครื่องกล

๒.๒ กองควบคุมการก่อสร้าง (๑-๒)

(๑) งานควบคุมการก่อสร้าง ๑

(๒) งานควบคุมการก่อสร้าง ๒

(๓) งานควบคุมการก่อสร้าง ๓

(๔) งานควบคุมการก่อสร้าง ๔


 ๓. ฝ่ายทรัพยากรน้ำ

(๑) งานธุรการ

๓.๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำ

(๑) งานวิเคราะห์ พัฒนาแหล่งน้ำ

(๒) งานวิศวกรรมแหล่งน้ำ

๓.๒ กองควบคุมคุณภาพน้ำ

(๑) งานเคมีและจุลชีวะ

(๒) งานมาตรฐานวิทยาศาสตร์

(๓) งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ

(๔) งานมลพิษ

หมวด ๔

สายงานรองผู้ว่าการ (บริหาร)

 มีรองผู้ว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด และให้มีผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) บังคับบัญชาและกำกับดูแลหน่วยงานตามที่ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการมอบหมาย โดยมีหน่วยงานในสังกัดรองผู้ว่าการ ดังนี้


 ๑. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร

(๑) งานธุรการ

๑.๑ กองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

(๑) งานโครงสร้างองค์กรและแผนอัตรากำลัง

(๒) งานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

(๓) งานประเมินผลและพัฒนาองค์กร

๑.๒ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๑) งานพัฒนาบุคคล

(๒) งานติดตามและพัฒนาสื่อ

(๓) งานอำนวยการฝึกอบรม

๑.๓ กองฝึกอบรมภูมิภาค (๑-๓)

(๑) งานแผนและประสานงานหลักสูตร

(๒) งานฝึกอบรมภูมิภาค


 ๒. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

(๑) งานธุรการ

๒.๑ กองทรัพยากรบุคคล

(๑) งานทรัพยากรบุคคล

(๒) งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

๒.๒ กองบริหารค่าตอบแทน

(๑) งานเงินเดือน

(๒) งานวิเคราะห์ค่าตอบแทน

(๓) งานสวัสดิการ

๒.๓ กองบริหารกองทุน

(๑) งานจัดการกองทุน

(๒) งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๒.๔ กองกิจการสัมพันธ์

(๑) งานพนักงานสัมพันธ์

(๒) งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


 ๓. ฝ่ายอำนวยการ

(๑) งานธุรการ

๓.๑ กองบริการกลาง

(๑) งานสารบรรณ

(๒) งานบริการยานพาหนะ

(๓) งานจัดการสำนักงาน

(๔) งานบริการทางการแพทย์

๓.๒ กองจัดหา

(๑) งานจัดซื้อ

(๒) งานจัดจ้าง

(๓) งานบริหารระบบพัสดุ

(๔) งานจัดทำสัญญา


 ๔. ฝ่ายกฎหมาย

(๑) งานธุรการ

๔.๑ กองนิติการ

(๑) งานนิติกรรมสัญญา

(๒) งานนิติบริการ

๔.๒ กองวินัย

(๑) งานสอบสวนทางวินัย

(๒) งานมาตรฐานวินัย

๔.๓ กองคดี

(๑) งานคดี ๑

(๒) งานคดี ๒

๔.๔ กองกฎระเบียบและอุทธรณ์ร้องทุกข์

(๑) งานพัฒนากฎระเบียบ

(๒) งานอุทธรณ์ร้องทุกข์

หมวด ๕

สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑-๕)

 มีรองผู้ว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานดังนี้

 ๑. สำนักปฏิบัติการ (๑-๕)

๑.๑ กองกิจการประปา (๑-๕)

(๑) งานธุรการ (๑-๕)

(๒) งานงบประมาณและติดตามประเมินผล (๑-๕)

(๓) งานบริหารทรัพยากรบุคคล (๑-๕)

 ๒. การประปาส่วนภูมิภาคเขต (๑-๑๐)

(๑) กองแผนและวิชาการ

(๑.๑) งานแผนงาน

(๑.๒) งานแหล่งน้ำ

(๑.๓) งานโครงการก่อสร้าง ๑

(๑.๔) งานโครงการก่อสร้าง ๒

(๒) กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

(๒.๑) งานควบคุมคุณภาพน้ำ

(๒.๒) งานบำรุงรักษา

(๒.๓) งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

(๓) กองระบบจำหน่าย

(๓.๑) งานแผนที่แนวท่อ (GIS)

(๓.๒) งานน้ำสูญเสีย

(๓.๓) งานมาตรวัดน้ำ

(๓.๔) งานลูกค้าสัมพันธ์

๔. กองบัญชีและการเงิน

(๔.๑) งานการเงิน

(๔.๒) งานประมวลบัญชี

(๔.๓) งานบัญชีเจ้าหนี้

๕. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๕.๑) งานประมวลข้อมูล

(๕.๒) งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

๖. กองบริหารทั่วไป

(๖.๑) งานธุรการ

(๖.๒) งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

(๖.๓) งานกฎหมายและนิติกรรม

(๖.๔) งานทรัพยากรบุคคล

๒.๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา (ชั้นพิเศษ)

(๑) งานผลิต

(๒) งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

(๓) งานอำนวยการ

(๔) งานจัดเก็บรายได้

(๕) งานลูกค้าสัมพันธ์

๒.๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา (ชั้น ๑)

(๑) งานผลิต

(๒) งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

(๓) งานอำนวยการ

(๔) งานจัดเก็บรายได้

๒.๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา (ชั้น ๒)

(๑) งานผลิต

(๒) งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

(๓) งานอำนวยการ

๒.๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา (ชั้น ๓)

(๑) งานผลิตและจำหน่าย

(๒) งานอำนวยการ

๒.๕ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา (ชั้น ๔)

(๑) งานผลิตและจำหน่าย

(๒) งานอำนวยการ

 ๓.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียในข้อ ๒.๑ (๒) และข้อ ๒.๒ (๒) ของหมวด ๕ ให้เพิ่ม ๑ งาน เมื่อมีผู้ใช้น้ำมากกว่า๓๐,๐๐๐ ราย

 งานจัดเก็บรายได้ในข้อ ๒.๑ (๔) และข้อ ๒.๒ (๔) ของหมวด ๕ ให้เพิ่ม ๑ งาน เมื่อมีผู้ใช้น้ำมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย

 ๔.ให้มีผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขา และผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น ๑) สาขา ตามวรรคสองสำหรับบังคับบัญชาและกำกับดูแลหน่วยงานตามที่ผู้บังคับบัญชาตรงของหน่วยงานนั้นๆ มอบหมาย

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา (ชั้น ๑) ที่มีผู้ใช้น้ำมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย ให้มีผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ได้

 ข้อ ๕ ใหัหัวหน้าส่วนงานดังกล่าวข้างต้น มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้

 ข้อ ๖ การกำหนดที่ตั้งและเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต การประปาส่วนภูมิภาคสาขา หรือกองฝึกอบรมภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

 ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เสนอผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณาสั่งการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายวิเศษ ชำนาญวงษ์)

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน