สรุปโครงการเอกชนร่วมลงทุนกับการประปาส่วนภูมิภาค ณ เดือน เมษายน 2544 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สรุปโครงการเอกชนร่วมลงทุนกับการประปาส่วนภูมิภาค ณ เดือน เมษายน 2544

สรุปโครงการเอกชนร่วมลงทุนกับการประปาส่วนภูมิภาค
 ณ เดือน เมษายน 2544 

 ENGLISHVERSION

การเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ในกิจการประปาตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 ที่กำหนดให้ กปภ.ยังคงสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ
แต่ให้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการ โดยการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน

 กปภ.ได้ดำเนินการโครงการเอกชนร่วมลงทุน ออกเป็น แบบต่างๆดังนี้
 1. BOO
 2. BOOT
 3. Leasing Contract 
 4. Full Consession

1. การให้เอกชนเข้าร่วมงานกับ กปภ แบบ BOO (BUILD -OWN-OPERATE)
วิธีการ : เปิดโอกาสให้เอกชนลงทุนทั้งหมดและไม่ต้องโอนทรัพย์สินให้แก่ กปภ. เมื่อหมดเวลาสัญญา ในลักษณะขายส่งน้ำประปาให้ กปภ. ที่จุดรับส่งน้ำประปา โดยไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ปี2535
พื้นที่ ที่ดำเนินการในรูปแบบนี้ มี 3 แห่ง คือ

1.1  การให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาของ กปภ.ในจังหวัด นครปฐมและสมุทรสาคร (รูปแบบ BOO)  กลุ่มบริษัท ช.การช่างและบริษัท เธมส์ วอเตอร์( บริษัท วีเคซีเอส จำกัด) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก วงเงินลงทุน 8,375 ล้านบาท
ผลการดำเนินงานปัจจุบัน: ขณะนี้ กปภ.ได้ลงนามในสัญญากับบริษัทวีเคซีเอส(ประเทศไทย) จำกัด แล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 (ระยะเวลาสัญญา 30ปี) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการขอรับใบอนุญาตหรืออนุมัติ ตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญา สถานที่ตั้ง คลิ๊กดูรายละเอียด
1.2 การให้เอกชนผลิตน้ำประปาพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาของ กปภ.ในจังหวัด ราชบุรี-สมุทรสงคราม (รูปแบบ BOO) 
กลุ่ม บริษัท ยานากาวา เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และได้จัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อ เอ็กคอมธารา จำกัด
ผลการดำเนินงานปัจจุบัน: กปภ.ได้ลงนามกับบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัดเมื่อวันที่ 23 มิย.42 ตามสัญญาซื้อขายน้ำประปา
เป็นระยะเวลา 30ปี วงเงินลงทุน 650 ล้านบาท ได้เริ่มก่อสร้างโครงการตั้งแต่ ตค.42 การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ มค.2544
และได้เริ่มดำเนินการซื้อขายน้ำประปา ตั้งแต่วันที่ 7 เมย. 2544 
1.3  การให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ในจังหวัด ภูเก็ต (รูปแบบ BOO) 
กลุ่ม บริษัท REQUIRE CONSTRUCTION เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ดำเนินการ
ผลการดำเนินงานปัจจุบัน: กปภ.ลงนามในสัญญาซื้อน้ำประปากับ กลุ่มบริษัท REQUIRE CONSTRUCTION  เมื่อ 28 ตุลาคม 2542 ระยะเวลาสัญญาฯ 10 ปี โดยจะเริ่มซื้อขายน้ำประปา ในวันที่ 15 ธค. 43 เป็นต้นไป ท่านผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค ได้ไปเป็นประธานเปิดโรงงานผลิตน้ำประปาของบริษัท รีไควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัดแล้วที่ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 ธค.2543

 2. โครงการเอกชนร่วมลงทุนแบบ BOOT ( BUILD-OWN-OPERATE-TRANSFER)
 กปภ.กำหนดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการก่อสร้างระบบผลิตและระบบจำหน่ายน้ำประปาโดยเอกชนดำเนินการออกแบบ
ก่อสร้างระบบประปา ดูแล รักษาระบบผลิต ระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำที่มีอยู่เดิม และที่จะขยายต่อไปในอนาคตบริหาร และส่งน้ำประปาจนถึงมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ ในนามของ กปภ. หรือ ขายส่ง (BULK SALE) น้ำประปาให้ กปภ. ณ จุดซื้อขายน้ำและโอนทรัพย์สินให้ กปภ. เมื่อครบระยะเวลาตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน โครงการที่ดำเนินการในรูปแบบนี้
หากมีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท จะต้องปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 2535

2.1 การให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง จังหวัดลำปาง (รูปแบบ BOOT)
กลุ่มบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกคือบริษัท EVA(ซึ่งประกอบด้วย บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) ,บริษัทวีเวนดี จำกัด(มหาชน) และบริษัทอควาไทยจำกัด
ผลการดำเนินงานปัจจุบัน:   คณะกรรมการ กปภ.ครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 26 กค.43 มีมติให้ยุติการเจรจาต่อรองกับกลุ่มบริษัท
EVA. และยกเลิกการประกวดราคาเพื่อให้ กปภ. ดำเนินการใหม่ ตาม พรบ.เอกชนฯพ.ศ.2535 ตามมติอนุกรรมการพิจารณา
คัดเลือกฯตามที่เสนอด้วยเหตุผลดังนี้
1.งาน BOT ลำปางมีระยะเวลาสัญญา 25ปี จำเป็นต้องคิดค่าลงทุนเกี่ยวกับการวางท่อค่าจำหน่ายน้ำด้วย เมื่อคิดมูลค่าโครงการ
แบบ Current Price จึงเกิน 1,000 ล้านบาท โดย กปภ.ให้มีการประกวดราคาใหม่ ตาม พรบ.เอกชนฯและแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกฯตามมาตร 13
2.ราคาค่าน้ำที่ บริษัท EVA เสนอมา สูงมาก กปภ.ไม่สามารถรับได้
2.2 การให้เอกชนผลิตน้ำประปา เพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ออกจังหวัดนครสวรรค์(รูปแบบ BOOT)
ใช้ TOR รูปแบบเดียวกับลำปาง สาระสำคัญของงานมีดังนี้
1. ก่อสร้างระบบสูบน้ำแรงต่ำและระบบผลิตที่บ้านบางม่วงที่อยู่ด้านเหนือของเทศบาลนครสวรรค์ ขนาด 24,000 ลบ.ม./วัน
2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้แก่พื้นที่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยใช้บ้านบางม่วงเป็นจุดผลิตและควบคุมการ
จ่ายน้ำให้แก่ชุมชนสุขาภิบาลหนองเบน และชุมชนทางด้านเหนือของเทศบาลเมืองนครสวรรค์
3. ปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงต่ำของระบบประปาที่เข้าโรงครัวของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ออก
4. ปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงต่ำของโรงกรองน้ำบ้านเขาทอง(ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา)และก่อสร้างระบบผลิตใหม่
อีก 4,800 ลบ.ม./วัน ในบริเวณโรงกรองน้ำบ้านเขาทอง
5. ก่อสร้างและวางท่อส่งน้ำประปาจากโรงกรองบ้านเขาทองไปเชื่อมกับโรงกรองเขาโรงครัว
6. ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำ โดยใช้โรงกรองน้ำเขาโรงครัวเป็นจุดจ่ายน้ำและส่งน้ำจากโรงกรอง
บ้านเขาทองมาช่วยเสริม

กลุ่มบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกคือบริษัทประปานครสวรรค์ (ประกอบด้วยบริษัท SAMCO,HYDROTEK, UNITED INFRASTRUCTURE,และบริษัท CGE )  วงเงินลงทุน 259.56 ล้านบาท
 
ผลการดำเนินงานปัจจุบัน: กปภ.ได้ลงนามในสัญญากับบริษัทประปานครสวรรค์ จำกัด เมื่อวันที่ 7 พย.43 (ระยะเวลาของสัญญา 25 ปี) และบริษัทได้รับมอบระบบผลิตน้ำประปาเดิมของ กปภ.ไปปรับปรุงและดำเนินการผลิตน้ำประปาแทนกปภ. ตั้งแต่วันที่
7.  มีนาคม 2544 ขณะนี้ กปภ. ได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานเบื้องต้นของบริษัทแล้ว
2.3 การให้เอกชนผลิตน้ำประปา เพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง จ.ระยอง  (BOOT )
ผลการดำเนินงานปัจจุบั
น :บริษัทที่มายื่นเอกสารข้อเสนอในวันที่ 15 กพ.2544 มีดังนี้
1. บริษัท Anglian Water (Thailand) Ltd.และบริษัท Anglian Water PCC
2. บริษัท Thames Water International Services Limited และ บริษัท Thames Water International (Thailand) Limited
3. กลุ่มบริษัท Berlinwasser
4. กลุ่มบริษัท SAR Consortium
5. บริษัท นัทธวัฒน์ วิศวกรรม จำกัด
2.4 การให้เอกชนผลิตน้ำประปา เพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ( BOOT )
ผลการดำเนินงานปัจจุบัน:  กปภ.ได้ลงนามในสัญญากับบริษัทประปาฉะเชิงเทรา จำกัด แล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543
 วงเงินลงทุน 430.27 ล้านบาท ( ระยะเวลาของสัญญา25ปี) และบริษัทได้รับมอบระบบผลิตน้ำประปาเดิมของ กปภ.ไปปรับปรุงและดำเนินการผลิตน้ำประปาแทนกปภ. ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2544 ขณะนี้ กปภ.ได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานเบื้องต้นของบริษัทแล้ว
2.5 การให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา บางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา (รูปแบบ BOOT)
 กลุ่ม SBAPHUT (บริษัทประปาบางปะกง จำกัด) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ผลการดำเนินงานปัจจุบัน: กปภ.ได้ลงนามในสัญญากับบริษัทประปาบางปะกง จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543
 วงเงินลงทุน 227.18 ล้านบาท ( ระยะเวลาของสัญญา 25 ปี)และบริษัทได้รับมอบระบบผลิตน้ำประปาเดิมของ กปภ. ไปปรับปรุง และดำเนินการผลิตน้ำประปาแทนกปภ. ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2544 ขณะนี้ กปภ. ได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานเบื้องต้นของบริษัทแล้ว
2.6  การให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ปทุมธานี-รังสิต (รูปแบบ BOOT)
ผลการดำเนินงานปัจจุบัน: กปภ.ได้เริ่มสัญญาซื้อขายน้ำประปา กับ บริษัทประปาปทุมธานี จำกัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2541
เป็นระยะเวลา 25 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา

 4.การให้เอกชนเข้าร่วมงานกับ กปภ แบบ สัญญาเช่าบริหาร (LEASING CONTRACT)
วิธีการ :
ให้เอกชนเข้ามาเช่าบริหารกิจการประปาของ กปภ. โดยให้เอกชนบริหารและดำเนินกิจการประปา ทั้งระบบน้ำดิบ ระบบจำหน่าย ระบบการจัดเก็บรายได้ลงทุนในการปรับปรุงระบบผลิตและจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนองต่อความต้องการใช้น้ำโดยมีระยะเวลาในการเช่าบริหารตามระยะเวลาที่ตกลงกัน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นของ กปภ. โครงการที่ดำเนินการในรูปแบบนี้คือ

 4.1 การให้เอกชนเช่าบริหารการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี(LEASING CONTRACT)
บริษัท EAST WATER. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ดำเนินการ
ผลการดำเนินงานปัจจุบัน: กปภ.ได้ลงนามในสัญญา กับบริษัท East Water แล้วเมื่อ28 กรกฎาคม 2543 ระยะเวลาสัญญา 10 ปี
โดยบริษัท EAST WATER. ได้ว่าจ้างบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการบริหารกิจการประปาสัตหีบต่อไป

5.โครงการเอกชนร่วมลงทุนแบบ FULL CONCESSION คือการให้สัมปทานเต็มรูปแบบ เอกชนเข้าดำเนินการในระบบผลิตระบบจำหน่าย และบริการ รวมถึง ดูและบำรุงรักษาระบบประปา การอ่านมาตร จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน การเก็บเงินการให้บริการลูกค้า

5.1 งาน Full Concession จังหวัดปทุมธานี 
ผลการดำเนินงานปัจจุบัน: คณะกรรมการนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) เห็นชอบให้ กปภ. ดำเนินโครงการขยายท่อจำหน่ายน้ำประปาในโครงการประปาปทุมธานี-รังสิต โดยให้เอกชนดำเนินการในลักษณะ TURNKEY PROJECT โดยให้เอกชนเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้างและลงทุน ในวงเงินประมาณ 2,525 ล้านบาท เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้
ผลการดำเนินงานปัจจุบัน: มติ ครม.เมื่อ 30 มค.44 ให้รอผลการศึกษาแนวทางการแปรรูปกิจการสาขาประปา ของบริษัท ที่ปรึกษา
ภายใต้เงินช่วยเหลือจากธนาคารโลกก่อน คาดว่าจะแล้วเสร็จ พค. 44

5.2 กปภ.ให้เอกชนดำเนินการในรูปแบบ FULL CONCESSION เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยแบ่งเป็น 5 ลุ่มน้ำดังนี้
1.ลุ่มน้ำภาคตะวันออกและภาคอิสานตอนล่าง
2.ลุ่มน้ำภาคอิสานตอนบน
3.ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน
4.ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง
5.ลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคใต้

ผลการดำเนินงานปัจจุบัน: มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2542
1.เห็นชอบให้นำแนวทางการให้เอกชนดำเนินการประปาของ กปภ. ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้บริษัทที่ปรึกษาใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการศึกษา ตามที่ กปภ.เสนอมา โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ขอให้เร่งรัดเป็นเรื่องด่วนในการศึกษา
2.ให้ กปภ.เสนอรายละเอียดในช่วงที่อยู่ระหว่างการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา ว่าจะดำเนินการอย่างไร ที่จะให้แนวทางการแปรรูป
มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ขณะนี้ บริษัทที่ปรึกษา กำลังดำเนินการศึกษาการแปรรูป ในสาขากิจการประปา ใช้ เวลาประมาณ 7 เดือนคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2544

 6.โครงการจ้างเอกชนดำเนินการเพื่อลดน้ำสูญเสียของการประปาในจังหวัดปทุมธานี แบบ (Management Contract)
ผลการดำเนินงานปัจจุบัน : กำลังดำเนินการ

 7.โครงการเอกชนร่วมลงทุนปรับปรุงขยายการประปาขอนแก่น
ผลการดำเนินงานปัจจุบัน:ขณะนี้ กปภ.กำลังดำเนินการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและปรับปรุง
ขยายการประปา เพื่อนำเสนอ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน