คณะผู้บริหารระดับสูง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

คณะผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง กปภ.
PWA Headquarters Executive


ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค Governor


รูปผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์
Mr.Somchai Montburinont

รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
Governorรองผู้ว่าการ (Deputy Governor)

รูปรองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นายเธียรชัย ประมูลมาก
Mr.Thienchai Pramoonmark

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Deputy Governor(Corporate Strategy )

รูปรองผู้ว่าการ (การเงิน) Deputy Governor(Technical Affairs)

นางสาวประภา พวงแก้ว
Miss.Prapa Poungkeaw

รองผู้ว่าการ (การเงิน)
Deputy Governor(Finance)

รูปรองผู้ว่าการ (วิชาการ) Deputy Governor(Technical Affairs)

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์
Mr.Somchai Montburinont

รองผู้ว่าการ (วิชาการ)
Deputy Governor (Technical Affairs)
รักษาการในตำเเหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รูปรองผู้ว่าการ (บริหาร)

นายกฤษฎา ศังขมณี
Mr.Kritsada Sunkhamani

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)
รักษาการในตำเเหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 1) อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)

นายชโยดม กาญจโนมัย
Mr.Chayodom Kanchanomai

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1)
Deputy Governor (Operation 1)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)

นางสาวทัศนีย์ แซ่เตีย
Miss Tassanee Saetia

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2)
Deputy Governor (Operation 2)
รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7 อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา
Mr.Eakachai Attakanna

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)
Deputy Governor (Operation 3)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)

นายชโยดม กาญจโนมัย
Mr.Chayodom Kanchanomai

รักษาการในตำเเหน่งรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)
Acting in position Deputy Governor (Operation 4)

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)

นางสาวสุวิมล ผดุงธนมงคล
Miss.Suwimol Padoungtanamongkol

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5)
Deputy Governor (Operation 5)ผู้ช่วยผู้ว่าการ (Assistant Governor)


รูปรองผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการและ สื่อสารองค์กร)

นางสุรัตนา บุญเพียรผล
Mrs.Surattana Boonpienpol

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
Assistant Governor (Office of Corporate communications and customer service)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
Miss Ajchariya Apaiwongse

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
Assistant Governor (Finance)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
Mr.Niwat Satitkanchana

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Assistant Governor (Information Technology)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)

นายกฤษฎา ศังขมณี
Mr.Kritsada Sunkhamani

รักษาการในตำเเหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1)
Acting in position Assistant Governor (Administration1)

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)

นายวรวุฒิ เป้าศิลา
Mr.Voravuth Paosila

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร2)
Assistant Governor (Administration 2)
รักษาการในตำเเหน่งฝ่ายอำนวยการ อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)

นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค
Mr.Vutinun Pothongnark

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ)
Assistant Governor (Technical Affairs)

รูปผูู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)

นายวิโรจน์ ใบแก้ว
Mr.Wirote Baikaew

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)
Assistant Governor (Office of the Auditors)
รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค อีกตำแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว

รูปผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
Mr.Pisit Hongvanishkul

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
Assistant Governor (Plan Strategy)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
Mr.Bumrungsak Chingwungtakor

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)
Assistant Governor (Office of Governor)

เลื่อนขึ้นข้างบน