ข้อมูลทั่วไป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ กปภ.| ภารกิจขององค์กร |การแบ่งเขตบริหาร| ผังองค์กร | คณะกรรมการ Board |คณะผู้บริหาร | แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | แผนที่ตั้งสำนักงานทั่วประเทศ | โทรศัพท์/ Fax/ Email | ประปาต้นแบบ | ข้อมูลแหล่งน้ำ | GIS กปภ.
หน่วยงานในสังกัด กปภ. และที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานประปาเขต 1 ชลบุรี |สำนักงานประปาเขต 2 สระบุรี |สำนักงานประปาเขต 3 ราชบุรี |สำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี |สำนักงานประปาเขต 5 สงขลา |สำนักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น |สำนักงานประปาเขต 7 อุดรธานี |สำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี |สำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่ |สำนักงานประปาเขต 10 นครสวรรค์
สหภาพรัฐวิสาหกิจ กปภ.
ข้อมูลด้านการลงทุน
แผนวิสาหกิจฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ 2545-2549 | แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 (2550 - 2554) | รายงานประจำปี | โครงการเอกชนร่วมลงทุน | ข้อมูลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างประปางบลงทุน

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Level Triple-A conformance icon,W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
เลื่อนขึ้นข้างบน